ULGA NA PFRONUdzielamy Ulg na PFRON

Zakład Usługowy WiW-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzilnościa spełnia wymogi Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany do comiesięcznych wpłat na Fundusz, których wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, przeciętnego wynagrodzenia oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zakład Usługowy WiW-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ulicy płk. Karola Myrka 6 daje gwarantowaną możliwość obniżenia składki na PFRON W WYSOKOŚCI 50% OD WARTOŚCI KAŻDEJ ZAKUPIONEJ USŁUGI NETTO

W przypadku realizacji usługi przez Zakład Usługowy WiW-BUD Sp. z o.o. istnieje możliwość skorzystania z ulgi z tytułu wpłat na PFRON w wysokości 50% kwoty netto faktury zapłaconej w terminie. Zakład Usługowy WiW-BUD Sp. z o. oświadcza, że spełnia warunki do naliczania ulgi z tytułu wpłat na PFRON określone w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z dnia 11 maja 2011 roku- Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) a Zleceniodawca ma prawo obniżyć zgodnie z obowiązującymi przepisami comiesięcznie wpłaty na PFRON o kwoty w wysokości wliczonej według aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Ważne:

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.
Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.